top of page

 Beth yw Ysgol Goedwig? 

Anchor 1

Diffinnir Ysgol Goedwig gan yCymdeithas Ysgol Goedwig fel:

 

‘Proses ysbrydoledig sy’n cynnig cyfleoedd rheolaidd i bob dysgwr gyflawni, datblygu hyder a hunan-barch trwy brofiadau ymarferol mewn coetir neu amgylchedd naturiol arall.’

 

Egwyddorion

 

  1. Mae Ysgol Goedwig (FS) yn broses hirdymor o sesiynau rheolaidd, yn hytrach nag ymweliadau untro neu anaml; mae'r cylch o gynllunio, arsylwi, addasu ac adolygu yn cysylltu pob sesiwn.

  2. Mae FS yn digwydd mewn coetir neu amgylchedd naturiol i gefnogi datblygiad perthynas rhwng y dysgwr a’r byd naturiol.

  3. Mae FS yn defnyddio ystod o brosesau sy’n canolbwyntio ar y dysgwr i greu cymuned ar gyfer bod, datblygiad a dysgu.

  4. Nod FS yw hyrwyddo datblygiad cyfannol pawb sy'n cymryd rhan, gan feithrin dysgwyr gwydn, hyderus, annibynnol a chreadigol.

  5. Mae FS yn cynnig cyfle i ddysgwyr gymryd risgiau â chymorth sy’n briodol i’r amgylchedd ac iddyn nhw eu hunain.

  6. Mae FS yn cael ei redeg gan ymarferwyr Ysgol Goedwig cymwys sy'n cynnal a datblygu eu harfer proffesiynol yn barhaus. Gweler yr egwyddorion a'r meini prawf llawn ar gyfer arfer da.

 

Trwy gymryd rhan mewn tasgau a gweithgareddau difyr, ysgogol a chyraeddadwy mewn coetir neu amgylchedd naturiol arall mae pob plentyn/dysgwr yn cael cyfle i ddatblygu cymhelliant cynhenid, sgiliau emosiynol a chymdeithasol cytbwys, a fydd ymhen amser yn dangos llawer o fanteision i'r amgylchedd ehangach.

P8234220_edited.jpg
bottom of page